Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Tỉnh Kiên Giang
Trang chủ Giới thiệu Ý kiến

Hỗ trợ kỹ thuật

 Kenh la lien hiep hoi
 Dịch vụ trực tuyến
   Dữ liệu - số liệu
   Diễn đàn
   Hỏi đáp
   Quảng cáo doanh nghiệp
 
 

GIỚI THIỆU

 

Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Kiên Giang (Gọi tắt là: Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị -  xã hội tự nguyện của trí thức trong tỉnh, hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Liên hiệp hội là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và Công nghệ thuộc mọi thành phần  kinh tế và lĩnh vực hoạt động xã hội, điều hòa và phối hợp hoạt động của các hội thành viên để cùng nhau tiến hành các hoạt động nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.

Hiện nay, Liên hiệp hội có 14 thành viên, tập hợp cán bộ KHCN trong tỉnh, hợp tác với các chuyên gia trong cả nước thực hiện nhiệm vụ trung tâm là tư vấn, phản biện và giám định  xã  hội.

 
 
   
Bản quyền của Công Ty CTSOFT